ที่ตั้ง สาขา อุดรธานี

ไพร์มสแควร์ 140/133 ถ.หน้าสถานีรถไฟ ต.หมากแข้ง อ. เมือง อุดรธานี 41000

ที่ตั้ง สาขา สกลนคร

 1741/5 ถ.ยุวพัฒนา ต.ธาตุเชิงชุม อ. เมือง สกลนคร 47000